Strona główna Koszyk
Szukaj
  1. Tutay
  2. Polityka prywatności

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Emotivo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1 (dalej „My”, „Tutay” albo „Spółka”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Emotivo ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
2. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Emotivo, skontaktuj się z Emotivo za pomocą email na adres: [email protected] lub z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Grzegorz Polak, z którym możesz się skontaktować w drodze mailowej [email protected], telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie www.tutay.pl  Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Emotivo w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tutay.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Tutay. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.tutay.pl , lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Tutay.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EMOTIVO, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE
Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Tutay.
1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do Tutay.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Tutay nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Emotivo w ramach platformy www.tutay.pl  pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
2. Transakcje: Emotivo w ramach platformy www.tutay.pl  może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.
3. Obsługa Użytkownika: Emotivo w ramach platformy www.tutay.pl , może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Emotivo będzie także uprawnione do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
4. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.
5. Chat: Emotivo w ramach platformy Spółki może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Tutay oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego i chatu dostępnego na stronie www.tutay.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Spółki, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.tutay.pl
6. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Spółki lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Emotivo jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.tutay.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.tutay.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.
7. Uzupełnianie pozyskanych danych: Emotivo jest uprawnione do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
8. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronie www.tutay.pl Emotivo zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Tutay do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Tutay jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
9. Konkursy: Od czasu do czasu Emotivo organizuje konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
10. Akcje promocyjne: Okazjonalnie Emotivo organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Emotivo zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES
1. Emotivo może gromadzić w ramach usług platformy Spółki dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Emotivo wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: https://www.tutay.pl/polityka-cookies

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
2. Emotivo przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.tutay.pl w następujących celach i w oparciu na następujące podstawy prawne:
I. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów takich jak:
a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy;
b) przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera;
c) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług www.tutay.pl;
d) rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
e) organizacji i przeprowadzania konkursów.

II. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy takich jak:
a) realizacji oferowanych usług;
b) zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
c) zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
d) umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.tutay.pl, w tym dokonywania transakcji na www.tutay.pl
e) realizacja umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Tutay wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.

III. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze takich jak:
a) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

IV. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak:
a) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
b) przeprowadzanie badań i analiz strony www.tutay.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
c) dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.tutay.pl;
d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.tutay.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
e) obsługa reklamacji na stronie www.tutay.pl
f) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
g) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.tutay.pl, windykacja należności;
h) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
i) statystycznych;
j) archiwizacyjnych.

3. Emotivo jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.tutay.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
4. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Emotivo, Spółka może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Emotivo. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
5. Emotivo nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1. Emotivo może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Emotivo), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
2. Emotivo może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Emotivo w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Tutay.
6. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Emotivo zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.tutay.pl.
7. Emotivo może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Emotivo.
8. Emotivo jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez serwis Opineo.pl administrowany przez Opineo Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro, 53-333 Wrocław, KRS: 0000357466. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę – serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w serwisie www.tutay.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Użytkownika zostaną przekazane do Opineo tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
9. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
10. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.tutay.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
11. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
12. W przypadku, gdy Emotivo występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: [email protected] wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Emotivo sp. z o.o. Ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy.
13. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Emotivo:
a) Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
b) Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
g) Prawo do nie podlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Emotivo rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
3. W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:
a) Cele przetwarzania Danych Osobowych;
b) Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
c) Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
d) Informacje o prawie do żądania od Emotivo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
e) Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała dane osobowe;
g) Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.
5. Emotivo informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia danych osobowych może wiązać się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii danych osobowych.
6. Emotivo zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany w pkt. 2 (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku. W obu powyższych sytuacjach Emotivo zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W Serwisie Tutay.pl istnieje możliwość użycia z Newsletterem informującego użytkownika o nowych producentów, bestsellerach i promocji, w tych promocjach partnerskich Tutay.pl prenumerata jest połączeniem internetowym i po akceptacji użytkownika, przy założeniu konta w Serwisie Tutay.pl jak i poprzez wybierz właściwe zakładki na stronie. Jeśli rejestrujesz się w naszym sklepie internetowym i/lub zapisujesz się na Newsletter – Twoje dane przechowujemy przez okres, przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany, do czasu wyrejestrowania się z sklepu/Newslettera. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy zapewniać Ci dostęp do konta w naszym sklepie internetowym oraz przesyłać Tobie nasz Newsletter. Po ww. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać również przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Twoich roszczeń. Przechowywanie Twoich danych służy temu, abyśmy mogli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje roszczenia. Jeśli jesteś konsumentem i zarejestrowałeś się w naszym sklepie internetowym i/lub zapisałeś się na newsletter przed 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia Twoich roszczeń i przechowywania przez nas danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń.
2. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.
3. Jeśli zadałeś nam pytanie i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego, Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie
4. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzamy przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez Ciebie. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach). Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować na naszej stronie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie ze sklepu internetowego w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez Emotivo dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Emotivo, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Emotivo wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

X. ZMIANA POSTANOWIEŃ
W razie konieczności Emotivo może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

XI. DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: [email protected]

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emotivo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
d) w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
d) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
e) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt 3. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera, brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emotivo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MARKETINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Emotivo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Państwa zgoda zostanie wycofana. Potem Państwa dane zostaną usunięte.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NEWSLETTERA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Emotivo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1;

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.

7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Jesteśmy częścią spółki , poznaj inne nasze marki:

2023-2024 Copyright © tutay.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.