Strona główna Koszyk
Szukaj
 1. Tutay
 2. Regulamin

Warunkiem skorzystania z USŁUG i prawidłowego użycia systemu „Tutay.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: 

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), 

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.), 

  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),  

  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem tutay.pl - zapewnia to możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 

Kontakt z tutay.pl - za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

[email protected] ;  telefonicznie: 730 002 734;  pisemnie na adres: Emotivo sp. z o. o., ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy

 1. Emotivo Sp. z o. o. przyjmuje, że każdy KLIENT we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i realizacji USŁUGI) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT. W przypadku USŁUG, z których korzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku KLIENTA, Emotivo Sp. z o.o. przyjmuje, że KLIENT upewnił się, że może skorzystać z wybranej usługi. W odniesieniu do niektórych USŁUG wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat. B. Dodatkowe wymagania zawsze są podawane w opisie USŁUGI, a obowiązek upewnienia się, co do ich spełnienia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację USŁUGI, to KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty w stosunku do Emotivo Sp. z o.o.

II. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

EMOTIVO – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Puławach 24-100, ul. 6 Sierpnia 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod KRS 0000497479, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje ZAMÓWIENIA REZERWACJI na rzecz KLIENTA, zwana dalej Emotivo Sp. z o.o.

KLIENT – konsument/osoba, która zamawia w Emotivo Sp. z o.o. - działająca w imieniu własnym i na własny rachunek.

USŁUGA - USŁUGA sprzedawana w postaci ZAMÓWIENIA REZERWACJI , której wykonanie Emotivo Sp. z o.o., działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek, zamawia u WYKONAWCY.

DATA AKTYWACJI - data, w której ZAMÓWIENIE REZERWACJI uzyskuje status aktywny, a na jego podstawie KLIENT może skorzystać z USŁUGI i ją zrealizować.

ZAMÓWIENIE REZERWACJI - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do REALIZACJI USŁUGI przez WYKONAWCĘ w sposób określony w tym dokumencie. Dokument w formie elektronicznej wysyłany jest na wskazany adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty. 

OKRES WAŻNOŚCI - czas, w którym USŁUGA musi zostać zarezerwowana, uwzględniając TERMIN REZERWACJI, oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu wykorzystanie zapłaconej kwoty za zamówienie nie jest możliwe. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 12 miesięcy (z wyłączeniem możliwości realizacji USŁUG sezonowych, zależnych od pogody, które są ważne jeden pełny sezon) od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Niektóre USŁUGI są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. Lot awionetką realizowany jest w okresie od maja do września. Jest to wyraźnie oznaczone w opisie USŁUGI. 

KARTA PODARUNKOWA – karta zakupowa o określonej wartości. Dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do wymienienia go na wybraną przez siebie USŁUGĘ, który jest ważny 365 dni lub jeden pełny sezon od daty wykorzystania/wymiany KARTY PODARUNKOWEJ. KARTA PODARUNKOWA jest wielokrotnego użytku. Nie jest zwracana niewykorzystana kwota KARTY PODARUNKOWEJ. KARTA PODARUNKOWA jest wysyłana do KLIENTA za pośrednictwem poczty e-mail po zaksięgowaniu wpłaty.

Podczas składania zamówienia, w którym płatność ma nastąpić przy wykorzystaniu KART PODARUNKOWYCH, można wykorzystać jednocześnie maksymalnie 5 KART PODARUNKOWYCH. Nie ma możliwości wykupienia KARTY PODARUNKOWEJ za pomocą KARTY PODARUNKOWEJ.

OKRES WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ – wynosi 365 dni liczone od daty zamówienia KARTY PODARUNKOWEJ. Jest to czas, w którym KLIENT musi dokonać wymiany KARTY PODARUNKOWEJ na wybraną przez siebie USŁUGĘ. Po upływie tego okresu wymiana nie jest możliwa. Okres ważności KARTY PODARUNKOWEJ można sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcją podaną na KARCIE PODARUNKOWEJ.

REZERWACJA – przekazanie KLIENTOWI danych kontaktowych WYKONAWCY lub instrukcji postępowania, w celu umówienia rezerwacji/realizacji USŁUGI. Dane WYKONAWCY udostępniane są za pośrednictwem poczty e-mail  po zaksięgowania płatności za zamówienie.

TERMIN REZERWACJI – 30 dzień przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI jest ostatnim dniem, w którym możliwe jest dokonanie REZERWACJI. Jeżeli KLIENT dokona REZERWACJI USŁUGI przed upływem TERMINU REZERWACJI, to Emotivo Sp. z o.o. gwarantuje, że USŁUGA zostanie zrealizowana w najbliższym dostępnym terminie, nawet jeżeli OKRES WAŻNOŚCI upłynie. Po TERMINIE REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI realizacja będzie możliwa w miarę dostępności miejsc. Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć starań, aby do REALIZACJI USŁUGI doszło, ale nie gwarantuje tego.

WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e USŁUGĘ.

REALIZACJA USŁUGI – wykonanie zamówionej przez KLIENTA USŁUGI. REALIZACJA USŁUGI możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI - aktywności USŁUGI, gdy zamówienie  jest opłacone. Ze względu na różny charakter USŁUG są one realizowane w określonych terminach (np. tylko w weekendy, raz w miesiącu, codziennie itp.). O orientacyjnych terminach realizacji informuje opis USŁUGI. OKRES WAŻNOŚCI 365 dni nie oznacza, że jest możliwość realizacji każdego dnia.

SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu tutay.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym REGULAMINIE.

NUMER – jest to ciąg cyfr, liter lub cyfr i liter, który identyfikuje konkretne ZAMÓWIENIE REZERWACJI i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI/REALIZACJI USŁUGI. 

NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg liter i cyfr, który identyfikuje zamówienie.

BIURO OBSŁUGI – za jego pomocą KLIENT może otrzymać informacje dotyczące: zakupu, szczegółów realizacji i sposobu rezerwacji.

OPIS USŁUGI – jest to określenie, czego może się spodziewać KLIENT po danej usłudze. Z tym, że Emotivo zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu tutay.pl, w zakresie takich szczegółów, jak dokładny czas trwania, wygląd urządzeń, rodzaj użytego sprzętu, lokalizacji itp. Emotivo dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS USŁUGI był jak najbliższy faktycznemu przebiegowi REALIZACJI USŁUGI. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej tutay.pl przedstawiają faktyczny wygląd USŁUGI, z zastrzeżeniem, że niektóre zdjęcia mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.

DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Emotivo tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez KLIENTA w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. 

PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez KLIENTA z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

III. Zawarcie umowy i warunki płatności

 1. Emotivo Sp. z o.o., działając w imieniu własnym i na własny rachunek, zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA USŁUGĘ spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu tutay.pl.

 2. ZAMÓWIENIE REZERWACJI następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

  1. wybranie USŁUGI, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

  2. wybór sposobu dostawy,

  3. wybranie sposobu dokonania płatności,

  4. podanie niezbędnych danych (e-mail, numer telefonu),

  5. kliknięcie przycisku „ZAPŁAĆ".

  6. w sposób analogiczny jak w pkt. 2 a) – d) odbywa się zamówienie i dostarczenie KARTY PODARUNKOWEJ,

  7. po zaksięgowaniu płatności KLIENT otrzymuje poprzez e-mail ZAMÓWIENIE REZERWACJI.

 3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik zaznacza zgodę formalną “Akceptuję regulamin sklepu” i klika przycisk „Zapłać”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego REGULAMINU. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Emotivo Sp. z o.o..

WARUNKI DOKONANIA PRZEDPŁATY

 1. Warunkiem otrzymania ZAMÓWIENIA REZERWACJI jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.tutay.pl

 2. KARTA PODARUNKOWA i ZAMÓWIENIE REZERWACJI stanowią dokument uprawniający do wymiany ich na USŁUGĘ, dlatego po zakupie KLIENT otrzymuje notę księgową (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym.

 3. W każdym powyższym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

 4. W żadnym wypadku ani ZAMÓWIENIE REZERWACJI ani KARTA PODARUNKOWA nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji USŁUG.

 5. Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób: poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy EMOTIVO Sp. z. o.o., możliwość płatności z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich, jako partnera Emotivo.

 6. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Emotivo Sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, Alior Bank 33 2490 0005 4600 4315 3774, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU lub inny serwis o podobnym charakterze.

METODY I KOSZTY DOSTAWY

 1. ZAMÓWIENIE REZERWACJI jest dostarczane do KLIENTA drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany adres dostawy.

 2. Dostarczenie ZAMÓWIENIA REZERWACJI odbywa się na koszt Emotivo dla dostawy pocztą elektroniczną, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 

 3. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, koszt dostawy ponosi KLIENT.

 4. Za zakup ZAMÓWIENIA REZERWACJI oraz KARTY PODARUNKOWEJ KLIENT otrzyma notę księgową.

REZERWACJA I REALIZACJA USŁUGI

 1. KLIENT może zrealizować ZAMÓWIENIE REZERWACJI w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji USŁUGI, KLIENT musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI  USŁUGI jak: miejsce i czas realizacji USŁUGI i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Emotivo nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI USŁUGI.

 2. W celu zmiany terminu REALIZACJI USŁUGI na inny termin, KLIENT zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa. Informacja ta nie dotyczy wybranych pobytów hotelowych, gdzie zmiana terminu pobytu i obiektu jest możliwa na minimum 35 dni przed planowaną/zarezerwowaną datą pobytu.

 3. W odniesieniu do USŁUG, których realizacja odbywa się poza granicami Polski, REZERWACJA musi być złożona minimum 30 dni przed planowanym TERMINEM REALIZACJI. Potwierdzone rezerwacje są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.

 4. Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA USŁUGI nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla KLIENTA, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI USŁUGI w konkretnym dniu.

 5. Niezrealizowanie USŁUGI w OKRESIE WAŻNOŚCI ZAMÓWIENIA REZERWACJI, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI USŁUGI przez KLIENTA i z tego tytułu nie przysługują KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

 6. Warunkiem realizacji USŁUGI, po ustaleniu szczegółów z WYKONAWCĄ, jest okazanie WYKONAWCY przez KLIENTA ZAMÓWIENIA REZERWACJI. W przypadku odmowy okazania ZAMÓWIENIA REZERWACJI, WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji USŁUGI.

 7. KLIENT ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do USŁUG, których realizacja może zależeć od określonego wieku KLIENTA lub posiadania określonych uprawnień, jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a KLIENT ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji USŁUGI.

 8. WYKONAWCA może odmówić realizacji USŁUGI, jeżeli KLIENT nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, a także z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA.

 9. Wykonawca może także zażądać podpisania przez KLIENTA dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane np. z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji USŁUGI.

 10. KLIENT powinien stawić się na miejsce REALIZACJI minimum 15 minut przed ustaloną godziną.

 11. Niestawienie się KLIENTA na miejsce realizacji USŁUGI lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 minut powoduje utratę uprawnień do realizacji USŁUGI, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

 12. W przypadku USŁUG, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji USŁUGI w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu KLIENTA. Wówczas KLIENT ustala nowy termin realizacji USŁUGI bezpośrednio z WYKONAWCĄ. W takiej sytuacji Emotivo nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT w związku z realizacją USŁUGI, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

 13. Postanowienia pkt. 12 stosuje się odpowiednio do sytuacji, kiedy do niezrealizowania USŁUGI doszło z przyczyn technicznych, niezależnych od Emotivo, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

 14. W sytuacjach opisanych w pkt. 12 i 13 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji USŁUG, Emotivo zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub BIURO OBSŁUGI KLIENTA poinformuje KLIENTA na co najmniej 6 godzin przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji KLIENT, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ nowy termin REALIZACJI USŁUGI.

 15. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych USŁUG, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia KLIENTA, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego oraz obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana USŁUGA. Brak dokumentu zgody oraz nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji USŁUGI.


ZAGUBIENIE/ZNISZCZENIE ZAMÓWIENIA REZERWACJI

 1. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia ZAMÓWIENIA REZERWACJI lub KARTY PODARUNKOWEJ, a termin realizacji USŁUGI jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany/wykorzystany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu ZAMÓWIENIA REZERWACJI w wersji elektronicznej.

CENY

 1. Ceny USŁUG: wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej tutay.pl:

  1. podawane są w złotych polskich,

  2. zawierają podatek VAT, z wyjątkiem KARTY PODARUNKOWEJ

 2. Cena podana przy każdej USŁUDZE jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny USŁUG w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. Prawo KLIENTA do odstąpienia od umowy i rozpatrywanie reklamacji

 1. W ciągu 14 dni od zakupu ZAMÓWIENIA REZERWACJI (drogą mailową lub dostawą kurierską), jeśli USŁUGA nie została jeszcze zrealizowana lub zarezerwowana, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji USŁUGI bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Emotivo Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres [email protected] i pod warunkiem okazania noty księgowej wystawionej za dokonanie danej płatności. Odstąpienie od umowy dotyczy umowy zawartej zdalnie (mailowo lub telefonicznie). 

 2. Emotivo zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia ZAMÓWIENIA REZERWACJI stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

 3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Emotivo Sp. z o.o. w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Emotivo Sp. z o.o. przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

 5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zawiadamiając o tym Emotivo Sp. z o.o. pisemnie na adres spółki lub na adres [email protected]. Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA.

 6. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji, dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.

V. Prawo Emotivo Sp. z o.o. do odstąpienia od umowy

 1. Emotivo Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja USŁUGI okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Emotivo Sp. z o.o. ofertę specjalną.

 2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji USŁUGI, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Emotivo Sp. z o.o., takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez WYKONAWCĘ i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. Współpraca Emotivo Sp. z o.o. z wykonawcami oraz współpraca z innymi firmami

 1. Emotivo wybiera WYKONAWCÓW spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, zwłaszcza w odniesieniu do USŁUG, które mogą łączyć się z ewentualnym ryzykiem dla życia i zdrowia KLIENTÓW, posługuje się wyłącznie profesjonalistami posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.

 2. Emotivo podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z Emotivo promują swoje USŁUGI lub produkty. 

 3. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, REGULAMIN niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy. W każdym jednak wypadku REGULAMIN niniejszy jest wiążący dla KLIENTÓW w zakresie realizacji/wykonania USŁUGI, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia REGULAMINU, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji USŁUG.

VII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej Rozporządzeniem) o ochronie danych jest Emotivo sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, NIP: 7162814883, REGON: 061646803, KRS: 0000497479.

 2. Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Emotivo Sp. z o.o. stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Emotivo Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji USŁUGI.

 3. Wykorzystanie przez Emotivo Sp. z o.o. zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt.2., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA.

 4. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

 5. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Emotivo Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji USŁUGI, KLIENT zgłasza pisemnie do Emotivo Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres [email protected] w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji USŁUGI lub od momentu, kiedy miała być ona zrealizowana. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KLIENTA, NUMER ZAMÓWIENIA REZERWACJI, opis sytuacji. Emotivo zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 2. Emotivo Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

 3. Emotivo Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA  za ewentualne szkody na osobie, o ile do realizacji USŁUGI posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości dostarczonej przez niego USŁUGI, Emotivo Sp. z o.o. podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

 4. Emotivo Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie ZAMÓWIENIA REZERWACJI wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji USŁUGĘ traktuje się jako zrealizowaną przez KLIENTA.

 5. Emotivo Sp. z o.o. zaleca wszystkim KLIENTOM, którzy zakupili ZAMÓWIENIE REZERWACJI uprawniające ich do realizacji USŁUG, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

 6. USŁUGI znajdujące się na stronie internetowej tutay.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać KLIENT. Niemniej Emotivo Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem USŁUGI, a jej faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.

 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją USŁUGI Emotivo Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

 8. Niniejszy REGULAMIN stanowi integralną część zawieranej umowy.Jesteśmy częścią spółki , poznaj inne nasze marki:

2023-2024 Copyright © tutay.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.